ค้นจาก web ค้นจาก google
 
   
   
         
 
  1  
 
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร
  ข้อมูล สถจ.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการจาก สถจ.
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  ระเบียบ/กฏหมาย
  มติ กจจ./ ก.ท.จ./ ก.อบต.
  หนังสือราชการ
   
 
     
     
     
 
 
     
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการแสดง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 
 
     
     
 
 
?
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
   
 
 
  11 ก.ย. 56 แจ้ง อปท. ทุกแห่ง ทราบ (ด่วนที่สุด)
  กำหนดการ และคำกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก...
  ตัวอย่างประกาศคณะกรรมการคัดเลือกและสอบคัดเลือก
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง...
  ประชาสัมพันธ์โครงการนิเทศการปฏิบัติราชการของ อปท. ในเขต...
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายผังเม...
  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมปฏิรู...
  ตารางสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
 
 
   
 
 
 
 
   
   
                
 
 28 มี.ค. 57 โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้...
 รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการขอเครื่องราชฯ จากกรม
 รายชื่อผู้ขอเครื่องราชฯ ปี 2556
 (ตรวจนิเทศ 1) เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจนิเท...
 (ตรวจนิเทศ 2) แบบฟอร์ม์ที่ อปท. ต้องกรอกข้อมูลสำหรับการ...
 (ตรวจนิเทศ 3) แบบตรวจนิเทศ การเงิน การคลัง การบัญชีและพ...
 20 ก.ย. 56 โอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนกา...
 20 ก.ย. 56 โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ
          
 
   
 
 
 รายงาน GPP
 แบบกรอกข้อมูล GPP ด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 เม.ย.57
 แจ้งกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล...
 25ก.พ.57แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี พ.ศ2558-2560 สค0023.3/ว205 ลว21 ก...
 25ก.พ.57แจ้งให้อปท.ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน สค0023.3/ว197 ลว19กพ57
 17ก.พ.2557กำหนดจัดอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา7สค 0023.3/ว164 ลว...
 28 ม.ค.2557การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่...
 21ม.ค.2557 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงง...
 
 
                
   
 
 
  เกมการพนั้น  
  ความน่าเชื่อถือ  
  เผยนวัตกรรมสุดล้ำทันสมัย  
  For those not wanting to travel far, but the money is good, try it!  
  เกมการพนั้น  
   
 
 
                
   
 
 
 มติ ก.ท.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๗
 มติ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๗
 มติ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๗
 มติ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗
 มติ ก.ท.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๗
 มติ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗
 มติ ก.ท.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗
 มติ ก.ท.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๖
 
                
   
 
 
 
                
   
 
   
 
   
 
 
 
 
                
   
 
   
 
                
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
        หน้าแรก | ข่าวจาก สถจ. กระดานกระทู้ | ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น | แผนผังเว็บไซต์
         การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 6© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒
        โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร